CONTACT

CONTACT

Wij nemen contact op met u

Zoekt u hulp bij juridische geschillen of conflicten? Bots van Ravenhorst Advocaten staat u bij met het vinden van oplossingen. Voor ons geldt slechts één belang, dat is úw belang. Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stuur een bericht

Contactgegevens

Contactgegevens

Adres
Servaasbolwerk 14
3512 NK Utrecht
Telefoon
030 232 20 14
030 232 24 28 (fax)
E-mail
mail@botsvanravenhorst.nl
Routebeschrijving

Openingstijden

Ma 9.00 - 17.00u
Di 9.00 - 17.00u
Wo 9.00 - 17.00u
Do 9.00 - 17.00u
Vr 9.00 - 17.00u

Parkeren? Naast ons kantoor zijn eigen parkeervoorzieningen.

Vacatures

Advocaat / advocaten

vacature I

Bots van Ravenhorst Advocaten is een kantoor met twee partners, die samen een maatschap vormen. Hiernaast werkt een ervaren advocaat in dienst van de maatschap.

Wij hebben een open en collegiale bedrijfscultuur met belangstelling voor elkaars werkgebieden. Ons kantoor is gevestigd in een representatief kantoorpand aan het Servaasbolwerk  te Utrecht. Dit gebouw wordt gedeeld met andere advocaten.

Om de kwaliteit  van de dienstverlening te waarborgen, beperken twee van ons zich in hun werk tot één of twee vakgebieden. Zo hebben wij ons toegelegd op het gebied van arbeidsrecht, familierecht, letselschaderecht en ondernemingsrecht. Wij hechten aan een hoog kwaliteitsniveau voor een redelijke prijs.

Bij ons wordt altijd gezocht naar een goede balans tussen privé en werk. De voldoening van het werk staat bij ons hoog genoteerd.

Wij zoeken voor ons kantoor een partner

Wij zijn daarbij op zoek naar een advocaat (m/v) die bereid is om op kostenbasis deel te nemen en zich herkent in het navolgende profiel:

  • acht zich in staat een eigen praktijk op te bouwen en te onderhouden;
  • belangstelling heeft voor onze of bij ons aanpalende rechtsgebieden;
  • zich toelegt op één of twee rechtsgebieden;
  • ruime ervaring heeft;
  • bereid is het dienstmerk Bots van Ravenhorst te versterken

Wij voeren graag een (vertrouwelijk) kennismakingsgesprek.

vacature II

Bots van Ravenhorst Advocaten te Utrecht zoekt ervaren, doelgerichte en kwaliteitsbewuste advocaat/advocaten met visie, een eigen praktijk en hart voor cliënten. Dit voor losse(re) of intensieve(re) samenwerking binnen het kantoor. Huur alleen van kantoorruimte is hier ook een optie.

bij vacature I+II

Bespreek vrijblijvend, maar vertrouwelijk, uw wensen, ideeën en mogelijkheden met Wouter Wouters van Orange Recruitment ( op telefoonnummer 06 54 74 23 04 of e-mail w.wouters@orangerecruitment.nl) . Voor de huuroptie: jvr@botsvanravenhorst.nl 

Studentstage

Bots van Ravenhorst advocaten biedt juridische studenten, in de laatste fase van hun academische studie, de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de advocatenpraktijk.

Bij ons worden studentstagiaires nauw betrokken bij het voorbereiden en behandelen van zaken op diverse rechtsgebieden, variërend van het intakegesprek met de cliënt, het opstellen van een memo of een processtuk, tot het voorbereiden en bijwonen van een zitting/mondelinge behandeling bij een rechterlijke instantie.

Ben je een talentvolle student, heb je binnenkort je Master gehaald en ben je geïnteresseerd in een studentstage bij Bots van Ravenhorst advocaten? Stuur een mail naar mevrouw mr. A.E. Vos, aevos@botsvanravenhorst.nl

Zakelijke informatie, privacy en identiteit

Bots van Ravenhorst Advocaten

KvK: 30 25 40 76
BTW ID: NL 0043.56.317.B.01

Bankier: Handelsbanken

Rekening:
IBAN: NL52HAND078.6490.519
tnv: Bots van Ravenhorst Advocaten
Bic: HANDNL2A

Stichting Derdengelden Bots van Ravenhorst

KvK: 30154415
Bankier: Handelsbanken

Rekening:
IBAN: NL30HAND078.6490.527
tnv: Stg Beh Derdeng Bots Van Ravenhorst 
Bic: HANDNL2A 

Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten van Bots van Ravenhorst zijn geregistreerd bij 
de Nederlandse Orde van Advocaten,
Neuhuyskade 94,
2596 XM  Den Haag,
tel. +31 70 335 35 35
www.advocatenorde.nl

Beroepsaansprakelijkheids-verzekering: AIG Europe Limited te Rotterdam

 

 

 

Alle door ons kantoor van natuurlijke personen verzamelde gegevens worden uitsluitend aangewend ter vervulling van de overeenkomst van opdracht. Wij streven optimale vertrouwelijkheid na, waartoe wij onder meer afspraken maken omtrent geheimhouding met de ICT-dienstverleners van ons kantoor. Voorts ontvangt elke cliënt altijd afschriften van alle door ons gevoerde correspondentie en vervaardigde processtukken. De cliënt heeft derhalve altijd de beschikking over alle (relevante)dossierstukken. Het dossier is en blijft eigendom van Bots van Ravenhorst Advocaten.

 

Ter naleving van de normering, zoals die staat beschreven in de Wwft is bij Bots van Ravenhorst Advocaten niet snel te verwachten dat zij daarmee in aanraking komen. Desalniettemin is waakzaamheid geboden. Ten aanzien van de gebruikelijke dienstverlening van ons kantoor zal waakzaamheid geboden zijn ingeval buitenlandse entiteiten en/of geldstromen van en naar het buitenland onderwerp van advisering of verleende rechtsbijstand zijn. Dit alles laat onverlet dat, behoudens ten aanzien van beursgenoteerde ondernemingen, wij altijd nagaan wie de uiteindelijk belanghebbende of belanghebbenden zijn achter een entiteit. Dit ongeacht of het gaat om een buitenlandse dan wel binnenlandse entiteit. Specifiek zij opgemerkt dat uitsluitend de klant ter zake beoordeeld dient te worden en niet een eventuele wederpartij.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Bots van Ravenhorst Advocaten zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Opdracht
1.1 Bots van Ravenhorst Advocaten is een burgerlijke maatschap bestaande uit één of meer besloten vennootschappen en natuurlijke personen. Naast de leden van de maatschap zijn er andere advocaten aan Bots van Ravenhorst Advocaten verbonden, evenals ondersteunende medewerkers, waaronder secretaresses en juridisch medewerkers. Onze advocaten zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel 070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

1.2 Indien een advocaat een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de maatschap Bots van Ravenhorst Advocaten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de maatschap vrij te bepalen welke advocaat de werkzaamheden, voortvloeiende uit de opdracht, uitvoert. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

1.3 Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

1.4 Alle dienstverlening van Bots van Ravenhorst Advocaten valt onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). In verband daarmee zal Bots van Ravenhorst Advocaten in alle gevallen van dienstverlening, evenals bij familierechtelijke zaken, (kunnen) verlangen dat de cliënt/opdrachtgever zich identificeert met een geldig legitimatiebewijs, waarvan vervolgens een gewaarmerkte kopie wordt opgeslagen.

Artikel 2 Geheimhouding
2.1 Bots van Ravenhorst Advocaten, haar advocaten en al haar overige medewerkers, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting, die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen.
In het geval de cliënt en opdrachtgever niet dezelfde (rechts)persoon zijn, geldt deze geheimhoudingsverplichting in beginsel eveneens tegenover de opdrachtgever; dit hangt ondermeer af van de aard en inhoud van de te verrichten werkzaamheden.

2.2 In verband met de WWFT geldt deze geheimhoudingsverplichting niet in het geval van melden van (het voornemen tot het verrichten van) ongebruikelijke transacties op grond van deze wet.

2.3 Bots van Ravenhorst Advocaten gebruikt elektronische communicatiemiddelen in haar dienstverlening. Zij spant zich in om deze communicatiemiddelen tegen ongewenste kennisname door derden te beveiligen. Voor zover Bots van Ravenhorst zich daartoe naar eisen van redelijkheid heeft ingespannen, is zij niet aansprakelijk in geval er niettemin ongewenste kennisname door elektronische communicatie plaats vindt. Op verzoek is Bots van Ravenhorst te allen tijde bereid de dienstverlening zo in te richten dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van elektronische communicatiemiddelen.

Artikel 3 Honorering
3.1 Aan de advocaat komt een honorarium toe naast kantoorkosten en verschotten.

3.2 Het honorarium van de advocaat wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd overeenkomstig het voor dat jaar door Bots van Ravenhorst Advocaten vastgestelde nieuwe uurtarief. Indien voor het uitvoeren van de opdracht werkzaamheden worden verricht door meerdere advocaten, zal dat plaatsvinden voor hetzelfde uurtarief of een lager voor de betreffende advocaat geldend uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Onder de kantoorkosten worden begrepen vergoeding van niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten, zoals porti, niet nader gespecificeerde reiskosten, kosten van telecommunicatie, kopieerkosten en dergelijke, één en ander bepaald op 6% van het in rekening te brengen honorarium.

3.4 Onder de verschotten worden begrepen de vergoeding van de door de advocaat uit te geven kosten, zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, gespecificeerde reiskosten en kosten van deskundigen.

3.5 Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de cliënt/opdrachtgever moet worden betaald alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie. 

3.6 Tenzij anders overeengekomen, kan tweemaandelijks tussentijds een verschuldigd bedrag aan honorarium, kantoorkosten en verschotten worden gedeclareerd aan de cliënt/opdrachtgever. In alle gevallen worden verschotten als bedoeld in 3.4 direct gedeclareerd zodra de advocaat deze verschuldigd raakt. 

3.7 Een tussentijdse declaratie of een einddeclaratie gaat altijd vergezeld van een specificatie, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 4 Declaraties en opschorting van werkzaamheden
4.1 Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en wettelijke (handels)rente verschuldigd is. 
In geval van incassomaatregelen zijn dan tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 100,-- euro per declaratie.

4.2 Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de advocaat voorts gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is Bots van Ravenhorst Advocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 5 Derdengelden
Gelden die ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Bots van Ravenhorst te Utrecht onder nummer 69.99.04.463 bij F. Van Lanschot Bankiers te Utrecht en zo spoedig als mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende(n).
Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt daarover geen rente vergoed.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
Het is de cliënt/opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bots van Ravenhorst Advocaten niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende uit de opdracht zelf.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Bots van Ravenhorst Advocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten verzekerd. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag inclusief het eigen risico dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

Artikel 8 Archivering
Bots van Ravenhorst Advocaten archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de datum van sluiting. Daarna heeft Bots van Ravenhorst Advocaten het recht het dossier te vernietigen.

Artikel 9 Klachten/Geschillen
9.1 Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de betrekking bedoeld in deze voorwaarden is onderworpen aan Nederlands recht. 

9.2 In geval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat, kan de cliënt/opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. Indien dat niet tot een genoegzame oplossing leidt voor de klager, wordt op diens verzoek een andere advocaat van Bots van Ravenhorst Advocaten aangewezen om op te treden als klachtfunctionaris en de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen. Voor zover een klager zich direct wenst te wenden tot een klachtfunctionaris, kan hij dit kenbaar maken aan mr. J. van Ravenhorst.

9.3 Indien zulks naar het oordeel van de cliënt/opdrachtgever én Bots van Ravenhorst Advocaten wenselijk is, wordt de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard op het geschil en zal dit worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

9.4 Indien tussen cliënt/opdrachtgever en Bots van Ravenhorst Advocaten geen overeenstemming bestaat omtrent de toepasselijkheid van de Geschillenregeling Advocatuur dan zal een geschil uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Terms & Conditions

All services rendered by Bots van Ravenhorst Advocaten [Lawyers] are governed by the Standard Terms and Conditions listed below. 

Article 1 Instruction
1.1. Bots van Ravenhorst Advocaten is a civil partnership consisting of one or more private companies with limited liability and natural persons. Beside the members of the partnership, there are other lawyers associated with Bots van Ravenhorst Advocaten, as well as support staff, including secretaries and paralegal employees.
Our lawyers are registered in the Netherlands with the Netherlands Bar Association [Nederlandse Orde van Advocaten], Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl. 

1.2 An instruction accepted by a lawyer will result in an agreement between the Principal and the Bots van Ravenhorst Advocaten Partnership. Unless expressly agreed otherwise, the Partnership is free to determine which lawyer is to carry out the activities ensuing from the instruction. The lawyer shall carry out the instruction to the best of his(1) ability and with the care that may be expected from him. The instruction is not an obligation to guarantee a certain result, but an obligation to perform to the best of one's abilities.

1.3 The Client is the person for whom the activities are carried out. If the instruction is given by another person than the Client, both the Principal and the Client are jointly and severally bound to pay the amount to which the lawyer is entitled, unless otherwise agreed.

1.4 All services rendered by Bots van Ravenhorst Advocaten are governed by the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act [Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)]. As a consequence, Bots van Ravenhorst Advocaten can require in all cases of service rendering, and in family law cases, that the Client/Principal identifies himself with a valid identity card, a certified copy of which will be kept/stored. 

Article 2 Confidentiality 
2.1 Bots van Ravenhorst Advocaten, its lawyers and all its other staff, are obliged to maintain confidentiality as regards all that comes to their knowledge during the handling of a case about the person of the Client, the nature and the extent of its interests in the case and all that falls under the obligation of confidentiality, which a respectable lawyer must observe vis-à-vis third parties.
In the event that the Client and Principal are not the same person or the same legal person, this confidentiality obligation, in principle, also applies vis-à-vis the Principal; this depends, inter alia, on the nature and content of the activities to be carried out.

2.2 With reference to the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act, this confidentiality obligation does not apply if an intended decision to perform such a transaction is reported on the basis of this law.
 
2.3 Bots van Ravenhorst Advocaten employs electronic means of communication in rendering its services. It endeavours to protect these means of communication against undesirable perusal by third parties. In so far as Bots van Ravenhorst Advocaten has endeavoured to do so within the bounds of reasonableness, it is not liable if undesirable perusal by electronic communication has nevertheless taken place. On request, Bots van Ravenhorst Advocaten is always prepared to organize its services in such a way that electronic means of communication are used as little as possible. 

Article 3 Fee 
3.1 The lawyer is entitled to a fee, as well as office costs and disbursements. 

3.2 The lawyer's fee is determined in accordance with the agreement upon acceptance of the instruction, which shall be shown by the confirmation of the instruction. The hourly rate agreed upon on acceptance of the instruction can be annually increased with effect as from 1 January in accordance with the new hourly rates set by Bots van Ravenhorst Advocaten for a particular year. If, for the implementation of the instruction, more than one lawyer has worked on the instruction, this will take place for the same hourly rate or a lower one than that of the lawyer in question, unless otherwise agreed.

3.3 Office costs are understood to include remuneration for office costs that are not easy to specify such as postage costs, travel expenses that are not further specified, costs for telecommunication, copying and such like; all this is set at 6% of the fee charged.

3.4 Disbursements are understood to include the remuneration of costs made by the lawyer such as court registry fees/charges, bailiff's expenses, specified travel costs and experts' costs.

3.5 Upon acceptance of the instruction, or agreed in the intervening period, an advance on the fee and/or disbursements due can be set, which must be paid by the Client/Principal before the lawyer starts his work. An advance is always set off against the final invoice.

3.6 Unless otherwise agreed, an amount due on fees, office costs and disbursements can be invoiced to the Client/Principal at interim periods of two months. The disbursements referred to in 3.4 can be invoiced immediately as soon as they become due.

3.7 Unless otherwise agreed, an interim invoice or a final invoice will always be accompanied by an itemization.

Article 4 Invoices and suspension of performance
4.1 Invoices must be paid within fourteen (14) days of the date of invoice, failing which the Client/Principal will be in default and, without any warning or notice of default being required, the statutory commercial interest will be due.
In the event that collection measures are taken, extrajudicial collection charges will also be due in accordance with the collection rates of the Netherlands Bar Association [Nederlandse Orde van Advocaten] with a minimum of EUR 100 per invoice.

4.2 If the invoice is not paid in time, the lawyer will have the right to suspend his activities; this also applies to instructions given by the Client/Principal to which the outstanding invoice(s) do not relate, in which case Bots van Ravenhorst Advocaten is not liable for any damage that may arise from the suspension of the activities.

Article 5 Client funds
Moneys received for the Client/Principal will be received as much as possible in the bank account of ‘Stichting Derdengelden Bots van Ravenhorst' [Bots van Ravenhorst Client Fund Foundation] in Utrecht [NL] under number 69.99.04.463 of F. Van Lanschot Bankiers, Utrecht, and will be transferred to the entitled party or parties as soon as possible.
Unless an arrangement to the contrary was made, no interest will be due.

Article 6 Intellectual property rights
The Client/Principal is not allowed to multiply, publish or commercialize advice given by the lawyer, contracts and/or other products of the mind, with or without the help of third-parties, without the prior written permission of Bots van Ravenhorst Advocaten, other than when immediately arising from the instruction itself.

Article 7 Liability
Bots van Ravenhorst Advocaten has insured the professional liability of its lawyers. Liability is limited to the amount, including any policy excess, which in a particular case is considered for payment under this insurance.

Article 8 Filing
Bots van Ravenhorst Advocaten files each and every file during a period of five years after the date of closing a file. After that, Bots van Ravenhorst Advocaten has the right to destroy the file.

Article 9 Complaints/Disputes
9.1 Any legal relationship that arises out of or in connection with a relationship within the meaning of these Terms is subject to Dutch law. 

9.2 In the event of a complaint about the services rendered by the lawyer, the Client/Principal can file a complaint with the lawyer himself. If this does not lead to a satisfactory solution for the complainant, at his request, another Bots van Ravenhorst Advocaten lawyer will be appointed to act as the person authorized to deal with the complaint, investigate the complaint and, where possible, act as mediator. Insofar as a complainant wishes to immediately consult another lawyer, he can make this known to Mr(2). J. van Ravenhorst.

9.3 If such is appropriate in the opinion of the Client/Principal and Bots van Ravenhorst Advocaten, the Complaints and Disputes Scheme for the Legal Profession [Geschillenregeling Advocatuur] will be declared applicable to the dispute and the complaint will be brought before aforesaid Complaints and Dispute Scheme.

9.4 If Client/Principal and Bots van Ravenhorst Advocaten do not agree upon appositeness of the Complaints and Disputes Scheme for the Legal Profession [Geschillenregeling Advocatuur] any dispute arising out of the legal relationship must be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court in Utrecht. Claims for compensation expire if proceedings are not commenced in the competent court within one year of discovery thereof.

Article 10 Discrepancy or difference Dutch/English
These Standard Terms and Conditions are available in Dutch and English. In the event of a dispute about the contents or intention of these Standard Terms and Conditions, only the Dutch version and its interpretation under Dutch law are binding. 

  Translator's notes:

  1. All references to gender are intended as gender-neutral.
  2. Mr. is the title awarded to Dutch law graduates